absolwenci ZSP
=> Post
  W co wierzymy?
 
 

Dziś na spotkaniu przypominaliśmy sobie pewne prawdy naszej wiary, a jak okazało się w czasie spotkania, nawet poznawaliśmy pewne „biblijne” terminy. Podczas spotkania zastosowaliśmy metodę siedmiu inteligencji. Polega ona na tym, że prowadzący podaje jakieś hasło, np. Aniołowie. Grupa dzieli się na pomniejsze grupki, (jak np. ta poniżej )
a zadaniem każdej jest przedstawienie tego tematu w różnych formach, np. tworzenie definicji, żywego obrazu, wiersz, włożenie piosenki, zasady matematycznej, plakatu lub rysunku, złotej myśli, itd. Następnie grupki przedstawiają swoją pracę na forum.


Po przedstawieniu naszej pracy sięgaliśmy do Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK), by zwrócić uwagę czy dobrze przedstawiliśmy nasze wnioski. Jak się okazało tylko raz źle zrozumieliśmy pewien termin - RADY EWANGELICZNE.

Poniżej przedstawiamy wyniki niektórych naszych prac oraz to co KKK mówi na podany temat.


 

1. Grzech śmiertelny

Tego spotka kara, kto grzechów ma co niemiara.

Pocieszyciela masz choć grzechy popełniasz.


 

KKK:
1849 Grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu; jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność. Został określony jako "słowo, czyn lub pragnienie przeciwne prawu wiecznemu".

1850 Grzech jest obrazą Boga: "Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą" (Ps 51, 6). Grzech przeciwstawia się miłości Boga do nas i odwraca od Niego nasze serca. Jest on, podobnie jak grzech pierworodny, nieposłuszeństwem, buntem przeciw Bogu spowodowanym wolą stania się "jak Bóg", w poznawaniu i określaniu dobra i zła (Rdz 3, 5). Grzech jest więc "miłością siebie, posuniętą aż do pogardy Boga". Wskutek tego pysznego wywyższania siebie grzech jest całkowitym przeciwieństwem posłuszeństwa Jezusa, który dokonał zbawienia.

1857 Aby grzech był śmiertelny, są konieczne jednocześnie trzy warunki: "Grzechem śmiertelnym jest ten, który dotyczy materii poważnej i który nadto został popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą".


 


 

2. Pismo Święte

Księga nad księgami,
nie rób z jej stron origami.
Sam Bóg przez nią przemawia,
do dobra nas namawia.
Gdy odnaleźć chcesz wskazówki,
nie idź mój drogi do świętej krówki,
Biblię otwórz jak najprędzej,
odpowiedź znajdziesz ędzej, ędzej.


 

W Piśmie jest wiara

cudów co niemiara
Życie Jezusa
Diabła pokusa
Pawła dzieje
I jeszcze więcej, je je je
Księga Rodzaju to wszystko zaczyna
Apokalipsa kończy, je


 


 

3. Rady Ewangeliczne


 

Rozpościera się na błękicie naszych myśli
Przyświeca jak niczym nieskalane słońce
W oczach mędrców iskrą promienieje
w purpurę ich słowa przyodziewa
Ich silna dłoń ojcowska
prowadzi nas przez splamione grzechem ścieżki
Tak bowiem o radzie ewangelicznej mówić chcemy
Choć nasze młode umysły skisły.


 

Piosenka:
Każdy z Ewangelistów dał nam jakieś rady.
Rady Biblijne są natchnione przez Boga
Każda rada prowadzi nas do świętości
Starajmy się je wypełniać
Niech Bóg nas w tym umacnia.


 

KKK:
915 Rady ewangeliczne, w ich wielości, są proponowane wszystkim uczniom Chrystusa. Doskonałość miłości, do której są powołani wszyscy wierni, nakłada na tych, którzy w sposób wolny przyjmują wezwanie do życia konsekrowanego, obowiązek praktykowania czystości w bezżenności dla Królestwa, obowiązek ubóstwa i posłuszeństwa. Profesja rad ewangelicznych, w trwałym stanie życia uznanym przez Kościół, jest znakiem charakterystycznym "życia poświęconego" Bogu. 4. Aniołowie

Anioł jest negacją diabła.”

Jeżeli Anioł czuwa nad człowiekiem to człowiek jest pod opieką anioła.”


 

Kiedy myślisz, że jesteś samotny,

kiedy myślisz tak.

Kiedy myślisz, że nie chcą Cię słuchać.

kiedy myślisz tak.

Wiedz, że zawsze jest przy Tobie,

strzeże Cię na każdy czas.

On Ci zawsze wnet odpowie,

On Cię nie wywiezie w las.

TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ!


 

KKK

Istnienie aniołów - prawda wiary

328 Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo święte nazywa zazwyczaj aniołami, jest prawdą wiary. Świadectwo Pisma świętego jest tak oczywiste, jak jednomyślność Tradycji.

Kim są aniołowie?

329 Święty Augustyn mówi na ich temat: "<<Anioł>> oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura? - Duch. pytasz o funkcję? - Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem". W całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. Ponieważ zawsze kontemplują "oblicze Ojca... który jest w niebie" (Mt 18, 10), są wykonawcami Jego rozkazów, "by słuchać głosu Jego słowa" (Ps 103, 20).

330 Jako stworzenia czysto duchowe aniołowie posiadają rozum i wolę: są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi. przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały.

332 Aniołowie są obecni od chwili stworzenia i w ciągu całej historii zbawienia, zwiastując z daleka i z bliska to zbawienie oraz służąc wypełnieniu zamysłu Bożego. Oto niektóre przykłady: zamykają raj ziemski, chronią Lota, ratują Hagar i jej dziecko, powstrzymują rękę Abrahama, pośredniczą w przekazywaniu Prawa , prowadzą lud Boży, zwiastują narodziny i powołania, towarzyszą prorokom. Wreszcie anioł Gabriel zwiastuje narodzenie Poprzednika oraz narodzenie samego Jezusa.


 


 

5. Prawo moralne


 

Bo moralność to ważna sprawa, a nie jakaś śmieszna zabawa.”


 

Z prawem moralnym będziesz żył i człowiekiem godnym był.

Bliźniego swego szanować musisz i w imię złego go nie ruszysz.

Zawsze pomoc i wsparcie dasz nawet jeśli problemy masz.


 

KKK

1950 Prawo moralne jest dziełem Mądrości Bożej. Można je określić, w sensie biblijnym, jako ojcowskie pouczenie, pedagogię Bożą. Wyznacza ono człowiekowi drogi, zasady postępowania, które prowadzą do obiecanego szczęścia; zakazuje dróg do zła, które odwraca od Boga i Jego miłości. Jest stałe w swoich przykazaniach i zarazem godne miłości w swoich obietnicach.


 


 


 


 


 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
wyk.Marta Badowska